ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563

วันที่ 2 เม.ย. 2563 )
 

              นางนภสร  โศรกศรี  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 เนื่องในวันภาษไทยแห่งชาติ โดยติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัคร ได้ที่กลุ่มสืบสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2247 0028 ต่ อ1212 ,1222 โทรสาร 0 2248 5838 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งผู้สมัครต้องส่งประวัติและผลงานไปยังกลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งการให้มีมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ส่วนราชการระงับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงขอเลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 จากเดิม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี