FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 เม.ย. 2563 )
 

จ.ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
 
เช้าวันที่ 7 เมษายน 2563 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินการกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยกระดับการปฏิบัติการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทั้ง 10 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 
โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กำชับเรื่องการขอใบรับรองแก่กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นหลังจากรัฐบาลออกมาตรการห้ามออกจากบ้านช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 ให้นายอำเภอทุกแห่งชี้แจงแก่ผู้มาขอใบรับรองว่าต้องมีเหตุจำเป็นและสำคัญ ส่วนสถานประกอบการขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนไม่ให้อยู่ในช่วงเวลาที่ห้าม เพื่อให้มาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีประสิทธิภาพ และเกิดความเรียบร้อย
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยจังหวัดราชบุรีได้เตรียมการช่วยเหลือทั้งการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงิน รวมทั้งวัดในจังหวัดราชบุรีที่เตรียมตั้งเป็นโรงทาน ทำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
 
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกรณีส่วนบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยกระดับการปฏิบัติการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้ายหรือเดินทาง มาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า การจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน
 
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี