ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

วันที่ 8 เม.ย. 2563 )
 

นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อห้ามออกนอกเคหสถาน ในเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น ผู้ที่มีความจำเป็นและผู้ประกอบการอาชีพบางประเภทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดโดยต้องมีเอกสารรับรอง เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานประจำจุดตรวจต่าง ๆ นั้น

            ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) จังหวัดราชบุรี ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้

            1.ให้สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน หรือนายจ้างตามสถานประกอบการหรือหัวหน้าของบุคคล ในอาชีพที่ได้รับการยกเว้น ออกหนังสือรับรองแก่พนักงาน ,ลูกจ้าง ,ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยอย่างน้อยให้ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ ที่บุคคลนั้น ๆ ต้องออกปฏิบัติงานนอกเคหสถานหรือต้องออกเดินทางในยามวิกาลจากที่ใดไปยังสถานที่แห่งใด (ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) ไว้สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

            2.กรณีที่นายจ้าง หรือสถานประกอบการแห่งนั้น ๆ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองได้หรือในกรณีจำเป็นอื่นใด ประชาชนสามารถร้องขอต่อนายอำเภอหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่มีภูมิลำเนาให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานได้เช่นกัน

            3.ส่วนราชการต่าง ๆ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้บุคลากรในสังกัด โดยใช้รูปแบบหนังสือรับรองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี