FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี มีความพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 16 เม.ย. 2563 )
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี มีความพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด-19
 
วันที่ 16 เม.ย. 2563 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี ในการรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง พร้อมคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
โดยการการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สอบถามถึงสภาพปัญหาความต้องการ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงได้เตรียมความพร้อมตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ จัดเตรียมสถานที่ เตรียมเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงเตรียมแผนรองรับกรณีพบผู้ป่วย ตลอดจนแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรี
 
พร้อมกันนี้ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการปิดสถานที่ตามประกาศของจังหวัด ว่าประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้จังหวัดได้มาทบทวนหาแนวทางให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยลง
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี