ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีมีผู้มีความประสงค์แจกอาหารสดหรือสิ่งของแก่ประชาชน

วันที่ 27 เม.ย. 2563 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มีผู้ที่มีใจกุศลที่มีความประสงค์จะแจกอาหารสดหรือสิ่งของแก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการปิดพื้นที่ชั่วคราว หรือหยุดประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นไปตามหลักสุขอนามัย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีมีผู้มีความประสงค์แจกอาหารสดหรือสิ่งของแก่ประชาชน ดังนี้

            1.ให้แจ้งนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่จะแจกของล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

            2.จุดแจกของต้องมีพื้นที่เพียงพอ สามารถรองรับมวลชนที่จะมารอรับของ ให้ได้สัดส่วนกับยอดขยองที่จะแจก ซึ่งควรมีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1.5-2 เมตร หากจุดแจกของที่ผู้ประสงค์จะแจกกำหนดไว้ไม่เหมาะสม ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้เปลี่ยนไปแจกในจุดที่มีความเหมาะสมต่อการควบคุมโรคกว่าแทน

            3.ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาแจกและรับของ หากไม่มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจวัดไข้เอง ต้องขอให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบมวลชน จึงจะสามารถแจกจ่ายของได้

            4.ผู้แจกของทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดไข้และใส่ถุงมือ พร้อมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส่วนผู้รับของต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์แจกของดังกล่าว มีหน้าที่ประกาศให้ผู้มารับของทราบเกณฑ์ดังกล่าวล่วงหน้าด้วย

            5.ผู้แจกของต้องจัดให้มีระบบการลงทะเบียนรายชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจกและผู้รับของทุกราย แล้วจัดส่งให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักฐานเมื่อทำการแจกจ่ายเสร็จ เพื่อในกรณีที่มีปัญหาสามารถติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องทุกรายมาทำการสอบสวนโรคได้

            6.บุคคลใดที่มีความประสงค์จะแจกของข้างต้น แต่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้ติดต่ออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายให้แทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

            อนึ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตาม มีโทษตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม  การมั่วสุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี