ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 เม.ย. 2563 )
 

            นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อดำเนินการสรรหาและมอบรางวัลให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 (Thailand Rabies Awards 2020) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมินส่งให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจะได้รวบรวมส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีพิจารณาคัดเลือกผลงานต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี