ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักการใช้จ่ายเงินบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 เม.ย. 2563 )
 

            นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)พ.ศ.2563 ภายใต้หลักการ ดังนี้

            1.วัตถุประสงค์ เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินในการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการรักษา ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ผู้เสียชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจน ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

            2.การให้ความช่วยเหลือ เงินบริจาคหรือทรัพย์สินให้นำไปใช้ได้แต่เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

               2.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการคัดกรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง บริหารจัดการ ในการแยกกัก กักกัน รวมทั้งค่าชดเชยรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

              2.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ ค่ารักษา ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพอันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID-19)

              2.3 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต

              2.4 ค่าใช้จ่ายในการรับ จัดเก็บ บรรจุหีบห่อและค่าขนส่งวัสดุสิ่งของสำหรับช่วยเหลือ

              2.5 เงินทุนเลี้ยงชีพ

               2.6 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันในกรณีต้องเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID-19)

              2.7 รายจ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

            3.การรับบริจาคสิ่งของ เนื่องจากขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคยังอยู่ในสภาวการณ์ที่ยังไม่วิกฤตถึงขั้นขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในขั้นนี้จึงขอเปิดรับบริจาคเฉพาะหน้ากากอนามัย และวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เว้นแต่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาคสิ่งของอื่นใดเพิ่มเติม โดยศูนย์ข้อมูล COVID-19 จะส่งมอบของที่ได้รับบริจาคให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมการค้าภายในนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี