ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 30 เม.ย. 2563 )
 

             นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

            จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บวไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013 เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ "เมนูย่อย” 2.บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ 1.บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย 2.บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน 3.บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า 4.บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว 5.บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี