ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

วันที่ 8 พ.ค. 2563 )
 

             นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้กำหนดมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้าตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ดังนี้ อำนาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคำ ตามมาตรา 9 (1) ออกประกาศ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ ตามมาตรา 9(2) เข้าไปในสถานที่หรือเคหสถานของบุคคลใด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะเข้าทำการสำรวจการกักตุนเพื่อตรวจโภคภัณฑ์ ตามมาตรา 9 (3) นายอำเภอทุกอำเภอ ออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคำ ตามมาตรา 9 (1) การอนุญาตให้ยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์เฉพาะในท้องที่อำเภอ ตามมาตรา 9 (2) เข้าไปในสถานที่หรือเคหสถานของบุคคลใด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะเข้าทำการสำรวจการกักตุนเพื่อตรวจโภคภัณฑ์ ตามมาตรา 9 (3) ออกคำสั่งบังคับขาย คำสั่งยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์เฉพาะในท้องที่อำเภอตามมาตรา 9(4)  พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหนังสือสอบถามและหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคำ ตามมาตรา 9 (1) เข้าไปในสถานที่หรือเคหสถานของบุคคลใด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะเข้าทำการสำรวจการกักตุนเพื่อตรวจโภคภัณฑ์ ตามมาตรา 9(3)  เจ้าของ/ผู้ครอบครอง เมื่อจังหวัดออกประกาศชนิดสินค้าเป้าหมาย แจ้งปริมาณสถานที่เก็บ ขออนุญาตยักย้าย/เปลี่ยนแปลงโภคภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศ บทกำหนดโทษเจ้าของ/ผู้ครอบครอง 1.ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง (ม.9(1) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ 2.ให้ถ้อยคำ/ข้อมูลเป็นเท็จ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.9(1) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่กิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ แจ้งปริมาณ/สถานที่เก็บ (ม.9(2)) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ 3.ขัดขวางการเข้าไปในสถานที่หรือเคหะสถาน (ม.9(3)) ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ 4.ฝ่าฝืนคำสั่ง/ประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.9(4)) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

สินค้าที่กำกับดูแลตามมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้าจังหวัดราชบุรี จำนวน 20 รายการ ดังนี้ 1.ปุ๋ย 2.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 3.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4.น้ำมันเชื้อเพลิง 5.ยารักษาโรค 6.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค 7.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 8.ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด 9.ผ้าอนามัย 10.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ 11.สบู่ก้อน สบู่เหลว 12.ไข่ไก่ 13.นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว 14.น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 15.เนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ สุกร ไก่ วัว ปลา กุ้ง ปลาหมึก 16.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 17.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 18.หน้ากากอนามัย 19.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 20.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี