ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

วันที่ 8 พ.ค. 2563 )
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ว่าได้ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ขึ้น ในรูปแบบแอปพลิเคชันชื่อ "หมอชนะ” หรือ "Mor Chana” เพื่อเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นประโยชน์ในการชะลอและระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี