ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประกาศเพิ่มกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) ในชนิดสัตว์ ม้าลาย

วันที่ 8 พ.ค. 2563 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยที่โรคนี้สามารถติดต่อไปยัง ม้าลาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคดังกล่าว

            อาศัยตามความในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1.ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness)ในชนิดสัตว์ ม้าลาย

            ข้อ 2.ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ตามข้อ 1 ภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี