ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว พ.ศ.2563

วันที่ 8 พ.ค. 2563 )
 

                นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว พ.ศ.2563 เพื่อให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ประกอบการใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตค้าสัตว์ประเภทสุนัขและแมว ซึ่งประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยจะมีผลบังคับใช้หลักจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลาสามสิบวัน ผู้ใดประสงค์จะทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสุนัข หรือแมว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตค้าตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะทำการค้าสุนัข หรือแมวพร้อมด้วยเอกสารรายละเอียดสถานที่ที่จะทำการค้าสุนัข หรือแมวโดยสังเขป เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตค้าไว้เป็นหลักฐาน และให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน ตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตค้า และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการค้าสุนัข หรือแมวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

ใบอนุญาตค้าที่ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ โดยผู้รับใบอนุญาตค้าจะต้องทำการปรับปรุงสถานที่ที่ทำการค้าสุนัข หรือแมวให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ คำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามประกาศนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คำขอรับใบอนุญาตค้าดังกล่าว มีข้อแตกต่างไปจากคำขอรับใบอนุญาตค้าตามประกาศนี้ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามประกาศนี้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี