ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ (งานก่อสร้างเขื่อนดินลูกรัง)

วันที่ 13 พ.ค. 2563 )
 

            สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ (งานก่อสร้างเขื่อนดินลูกรัง) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,660,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govemment Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1 หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 3226-7 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี