ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 138 รายการ

วันที่ 13 พ.ค. 2563 )
 

              กรมพัฒนาที่ดินโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 138 รายการ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 2,206.00 บาท (สองพันสองร้อยหกบาทถ้วน ) ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าร่วมขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032 320931 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี