ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Early Stage) ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 พ.ค. 2563 )
 

             รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการดำเนินโครกงารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่มีองค์ความรู้ในการทำธุรกิจและสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และเพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมธุรกิจร่วมกันสู่การเชื่อมโมงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

            ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการและภาคการเกษตร รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์เบื้องต้น และสอนถ่ายภาพให้สวยด้วย Smartphone เพื่อลง Social และ website” ในระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เลือกวันอบรมได้เพียง 1 วัน ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 084-099-4955


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี