ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

วันที่ 18 พ.ค. 2563 )
 

             ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ขึ้น ในรูปแบบแอฟพลิเคชันชื่อ "หมอชนะ” หรือ "Mor Chana” เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำ โดยผ่านความยินยอมของผู้ใช้งานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำให้เกิดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน "หมอชนะ” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการชะลอและระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี