ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องทีจังหวัดตราด ครั้งที่ 3

วันที่ 18 พ.ค. 2563 )
 

          คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 3 โดยวิธียื่นซองประมูล เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกในเขตท้องที่จังหวัดตราดราคาประมูลขั้นต่ำในการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราดครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดขอรับเอกสารการประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

            กำหนดยื่นซองประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เลขทีร่ 481 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด และกำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

            สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นในท้องที่จังหวัดตราดได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เลขที่ 481 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trat-pao.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 3951 8000 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี