ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยกเลิกการสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าราบ

วันที่ 6 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
          นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชบุรีได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ โดยให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ นั้น
          เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบแจ้งว่า นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 43 กำหนดว่า "กรณีมีการยุบสภาหรือยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือมีการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างแล้วแต่กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับการแต่งตั้งตาม ข้อ 41 หรือทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 30 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 31 และมีความเหมาะสม ตามข้อ 35 เป็นการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้”
         ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ (กรณีผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง) ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 43 จึงไม่ต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลท่าราบ ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชบุรี จึงมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าราบ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี