ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 พ.ค. 2563 )
 

          สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,800,000.00 (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 6,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th/fad1หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพ์หมายเลข0 3232 3226 ต่อ 7 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี