ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประชาสัมพันธ์การทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

วันที่ 20 พ.ค. 2563 )
 

         นางสาวอิสรี  เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจาก ปีการผลิต 2554-2562 มีรูปแบบการรับประกันภัย ดังนี้

            1.การรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน (Tier1) ค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 97 บาท โดยภาครัฐให้การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่เกษตรกร 58 บาทต่อไร่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี 39 บาทต่อไร่ คุ้มครองสำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้หวัน ภัยอาการหนาว น้ำค้างแข็งหรือลูกเห็บ ไฟไหม้และภัยช้างป่า มีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,260 บาท/ไร่ และกรณี ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จะจ่ายเงินความคุ้มครองสูงสุด 630 บาทต่อไร่

            2.การรับประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier2) เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ วงเงินความคุ้มครอง 240 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือ ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอาการหนาว น้ำค้างแข็งหรือลูกเห็บ ไฟไหม้และภัยข้างป่าและกรณี ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จะจ่ายเงินความคุ้มครองเพิ่มเติม 120 บาทต่อไร

            รวมความคุ้มครองการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน (Tier1)และการรับประกันภัยส่วนเพิ่ม(Tier2)สูงสุด 1,500 บาทต่อไร่ อัตราเบี้ยประกันภัยแยกตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย ซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ การประกันภัยพื้นฐานสำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับประกันภัยฟรี ตามสิทธิที่ธนาคารฯ กำหนด

            สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2563 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

            จังหวัดราชบุรีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งรับประกันภัยฟรี (ยกเว้นพื้นที่อำเภอบางแพ มีความเสี่ยงปานกลาง เกษตรกรต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 152 บาท/ไร่ และจะสิ้นสุดการรับประกันภัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี