ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 20 พ.ค. 2563 )
 

           นางสาวสุวีรยา  ปั้นปาน  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน รับทราบโครงการฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน ความชื้น 14.5% 8.50 บาท/กก.เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรช่วงเวลาเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ส่งข้อมูล ธ.ก.ส.ดำเนินการประมวลผล โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ภายใน 3 วัน ระยะเวลารับสิทธิ 20 ธันวาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและประกาศราคาและส่วนต่าง เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขาย แจ้งสายด่วนกรรมการค้าภายใน 1569 www.dit.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตรและ ธ.ก.ส.ในจังหวัดของท่าน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี