ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 21 พ.ค. 2563 )
 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  เสนานุช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เปิดเผยว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเรียนสิงหาคม-ธันวาคม 2563) นี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ (ไม่จำกัดสาขา) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

            สมัครด้วยตนเองที่ห้อง สค.105 และห้อง สค.109 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้น 1 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เวลา 09.00-16.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ค่าใบสมัครชุดละ 150 บาท ค่าสมัคร 500 บาท ซื้อและสมัครทางออนไลน์ 1.โหลดใบสมัครสอบที่ www.socadmin.tu.ac.thและกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ชัดเจน 2.โอนเงินค่าใบสมัครสอบ รวม 650 บาท เข้าบัญชีเลขที่ 983-4-35647-1 ชื่อบัญชี หลักสูตร ศศม.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 3.ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัคร หลักฐานการโอนเงินส่งไปรษณีย์มาที่ นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 3.ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครค หลักฐานการโอนเงินส่งไปรษณีย์มาที่ นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6132522,02-6132509,02-6132527


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี