ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

วันที่ 21 พ.ค. 2563 )
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่ง
             จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 900,400.00 บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th หรือ www.gprocuurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 32319853 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี