ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

วันที่ 22 พ.ค. 2563 )
 

            นางสาวประภารัตน์  นาคผจญ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประเภทปัญหา ดังนี้

            1.สอบถามข้อมูล เช่น วิธีการปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด การเดินทางโดยรถส่วนตัว การเดินทาง เครื่องบิน ฯลฯ จำนวน 38 เรื่อง

            2.ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เช่น มีการมั่วสุม ไม่กักตัว ออกนอกเคหะ สถานในช่วงเคอร์ฟิวส์ ไม่เว้นระยะห่างทางสังคม ฯลฯ จำนวน 29 เรื่อง

            3.ปัญหาการรับเงินโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน” ตามมาตรการ เยียวยา 5,000 บาท จำนวน 2,341 เรื่อง

            4.ปัญหาการรับเงินตามโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกันรายละ 2,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน จำนวน  824 เรื่อง เดือนเมษายน 469 ราย เดือนพฤษภาคม 355 ราย

            5.ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จำนวน 19 ราย

            6.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนตามประกาศ ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2653 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 82 เรื่อง

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี