ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 )
 

             กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 519,771.60 (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี