ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 27 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มิ.ย. 2563 )
 

            ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังนี้

            ผู้มีความประสงค์จะสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชรบรุรี ผู้สู้ราคารายใดไม่ได้ลงทะเบียนเข้าดูสภาพพัสดุดังกล่าวถือว่าได้ยอมรับในสภาพพัสดุนั้น

            ผู้สู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 13.30 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดยผู้สนใจจะสู้ราคารายใดลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเริ่มประมูล เวลา 13.30 น.

            ผู้สนใจให้ติดต่อและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 5/1 หมู่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 3273 1626-9 ต่อ 104 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี