ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างแรงงานดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข 67 แปลงที่ 1 ที่ 1 กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 13 ก.ค. 2563 )
 

           กรมป่าไม้ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างแรงงานดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข 67 แปลงที่ 1 ที่ 1 กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 547,128.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี