ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลง่รวมกัน(MOU)การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(Africa Horse Sickness)

วันที่ 21 ก.ค. 2563 )
 

            นายเสมอ  นิ่มเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีการลงนามความร่วมมือจำนวน 17 หน่วยงาน โดยแบ่งขอบเขตความร่วมมือกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทยของหน่วยงาน เป็น 3 ระยะ คือ

            ระยะที่ 1 ระยะเผชิญเหตุโรคระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (ระยะเวลา:เมษายน-กันยายน พ.ศ.2563)

            ระยะที่ 2 ระยะเฝ้าระวังการอุบัติซ้ำของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (ระยะเวลา:ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2565

            ระยะที่ 3 ระยะจัดทำเอกสารขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) (ระยะเวลา : พ.ศ.2565-พ.ศ.2566


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี