ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ “ตลาดเกษตรปันสุข”

วันที่ 22 ก.ค. 2563 )
 
          นางกัลยา  จิรวชิรศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง มุ่งเน้นให้นำผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย สินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดและนักท่องเที่ยว โดยเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายตลาดเกษตรปันสุขทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน โดยเริ่มครั้งแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึง 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-18.00 น. ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาราชบุรี (ช่อง A3- ช่อง B3) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี