ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 ก.ค. 2563 )
 

            นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน โดยวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ และวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

            1.ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาวเพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ แนะนำทางเลี่ยงทางลัด ให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย

            2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงานในเครือข่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลระดับจังหวัดระดับอำเภอ ในการบูรณาการการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้ถูกต้องครบถ้วน

            3.กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 1.ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) อย่างจริงจัง ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เน้นการตรวจจับรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการดื่มแล้วขับ และแนะนำตักเตือนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสาร รวมทั้งเฝ้าระวัง สังเกต ซักถามผู้ขับขี่ โดยหากพบว่าผู้ขับขี่เดินทางมาเป็นระยะทางไกล หรือขับขี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ให้แนะนำให้หยุดพักก่อน เพื่อป้องกันการหลับใน และให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยพิจารณาปริมาณการจราจรหากพบว่ามีปริมาณการจราจรหนาแน่นให้เปิดช่องทางจราจรพิเศษ เพื่อเร่งระบายการจราจร ให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว

            4.สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในบริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง โดยตรวจสอบประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างในสถานีขนส่งให้สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นตรวจพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะขับรถ ขับรถด้วยความปลอดภัย ในส่วนของตัวรถต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์และส่วนควบปลอดภัยภัยพร้อมให้บริการประชาชน สำหรับสถานีรถไฟทุกแห่งให้สารวัตร แขวงบำรุงทางรถไฟ เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา

            5.แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รับผิดชอบดูแลเส้นทางสัญจรในความรับผิดชอบ เร่งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย จุดตัดทางรถไฟ และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมข้างทางให้ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดี โดยเฉพาะเส้นทางที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้เพิ่มสัญญาณ ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง ให้เพียงพอ

            6.อำเภอเพิ่มความเข้มข้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง(สีแดง) ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอบ้านโป่ง พื้นที่อำเภอเสี่ยง (สีส้ม) ได้แก่ อำเภอโพธาราม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ดูแล ให้เร่งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย จุดตัดทางรถไฟและปรับสภาพที่สิ่งแวดล้อมข้างทางให้ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดีโดยเฉพาะเส้นทางที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้เพิ่มสัญญาณ ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง ให้เพียงพอ

            7.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ผ่านสื่อทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี สื่อสารออนไลน์ในทุกช่องทาง และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

            8.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาราชบุรี ร่วมบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอให้ถูกต้องครบถ้วน

            9.ทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อำเภอ ตำบล ชุมชน หมู่บ้านร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาด การบริการ Gel Alcohol และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี