ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 29 ก.ค. 2563 )
 

            นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013 เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” " 2. บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ 1.บทความเรื่อง มีอะไร ผมขอหมด 2. บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น 3. บทความเรื่อง จบได้สวย 4. บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น 5. บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี