ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 ก.ค. 2563 )
 

           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 4 รายการ โดยกำหนดราคากลางขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ ได้กำหนดให้แยกประมูล จำนวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้

            1.เครื่องซักผ้า KHT จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 24,000 บาท

            2.เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 3,000 บาท

            3.เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 30,000 บาท

            4.ตู้แช่ แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ราคา 1,000 บาท

            ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาในการขายทอดตลาดพัสดุของจังหวัดราชบุรี สามารถติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 10.00 น.

            ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาในการขายทอดตลาดพัสดุของจังหวัดราชบุรี ต้องแจ้งความประสงค์โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. คณะกรรมการ จะเริ่มดำเนินการประมูลในเวลา 10.35 น.

            ทั้งนี้จะต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลแก่จังหวัดราชบุรี ตามอัตรารายการที่จะประมูลดังต่อไปนี้

            1.เครื่องซักผ้า KHT วางหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท

            2.เครื่องอบผ้า วางหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

            3.เครื่องเอกซเรย์ วางหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

            4.ตู้แช่ แบบ 2 ประตู วางหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

            ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาในการขายทอดตลาดพัสดุของจังหวัดราชบุรี สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี