ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 31 ก.ค. 2563 )
 

             นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานฟาร์มแพะนม TT Garden and Goat Farm ฟาร์มสุข ฟาร์มสเตย์ ทวีชัยฟาร์ม จระเข้หัน ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มความรู้ความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ในห้วงสภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี และส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชนท่องเที่ยว องค์การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและหน่วยงานและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี