รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ส.ค. 2563 )
 

        จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี เพศชาย มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดราชบุรี (ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ทร.14) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 3) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครและได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

            รับสมัครระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) ซึ่งผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง โทร.0-3233-7678


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี