ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 17 ส.ค. 2563 )
 

            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,314,354.50 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการดังนี้

            1.ทรายเคลือบ Temephos 1% ขนาดซองละ 50 กรัม(10.19.15.09)จำนวน 5,250 กิโลกรัม/กิโลกรัม

            2.ผลิตภัณฑ์ทากันยุง สารออกฤทธิ์ DEET Contentไม่น้อยกว่า 12% w/w (ชนิดโลชั่น)ขนาด 30 ml(10.19.15.09) จำนวน 5,000 ขวด/หลอด

            3.ผลิตภัณฑ์ทากันยุง สารออกฤทธิ์ DEET Contentไม่น้อยกว่า 12% w/w (ชนิดน้ำ หัวสเปรย์) ขนาด 30 ml (10.19.15.09) จำนวน 5,000 ขวด/หลอด

            4.สเปรย์ฉีดยุง แอโรโซล (ชนิดกระป๋อง) ขนาด 300 ml (10.19.15.09) จำนวน 1,200 กระป๋อง/can

            5.ยาฉีดพ่น ICARIDIN ไม่น้อยกว่า 7% (ขวดสเปรย์)(10.09.15.09) จำนวน 13,500 ขวด/bottle

            6.สเปรย์กระป๋อง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 cc (10.19.15.09) จำนวน 3,000 กระป๋อง/can

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา /ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3231 0764 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี