รับสมัครงาน
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่ 18 ส.ค. 2563 )
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยวิธีการรับโอนจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันและเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) ดังนี้

          1.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

            2.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง

            คุณสมบัติผู้โอน เป็นพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.กำหนด

            การขอโอนให้ผู้ประสงค์จะขอโอนดำเนินการยื่นเอกสารดังนี้

            1.คำร้องขอโอน 2.สำเนาทะเบียนประวัติ(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 3.หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด 4.หนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด 5.ให้ผู้ประสงค์จะขอโอนยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โทร. 0 3228 2209 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี