ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ

วันที่ 18 ส.ค. 2563 )
 

           กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-408 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,999,900.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.thหรือwww.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี