รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 19 ส.ค. 2563 )
 

             จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่งทางด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

            ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

            จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและทาง http://pvlo-rri.dld.go.th/webnew/index.php/th/ดังนี้

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยผู้เข้ารับการประเมินในแต่ละครั้ง จะต้องรายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที

            จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และทาง http://pvlo-rri.dld.go.th/webnew/index.php/th/ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 กันยายน 2563

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี