รับสมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

วันที่ 25 ส.ค. 2563 )
 

            จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

            1.ตำแหน่งพนักงานรักษาของ จำนวน 1 อัตรา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

            2.ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว จำนวน 1 อัตรา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 9,140 บาท

3.ตำหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน 1 อัตรา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อัตราเงินเดือน 8,800 บาท

            ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

            เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์และที่เว็บไซต์ www.sattahip.go.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038 435968ต่อ 513 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี