รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 26 ส.ค. 2563 )
 

            จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

            ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

            จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และทาง http://pvlo-rri.dld.go.th/webnew/index.php/th/ดังนี้

            1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้) วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.30-11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กันยายน 2563

            2.ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน 2563

            3.ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3(คุณสมบัติส่วนบุคคล)วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา10.00 น.เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2563

            จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และทางhttp://pvlo-rri.dld.go.th/webnew/index.php/th/

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี