รับสมัครงาน
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ

วันที่ 26 ส.ค. 2563 )
 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

            ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับกลาง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น เลขที่ตำแหน่ง 56-1-03-2101-009 สังกัดกองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

            กำหนดระยะเวลาการรับโอนระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

            ผู้ประสงค์ขอโอน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด สามารถยื่นคำร้องขอโอนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sakon-pao.go.thและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-4317 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี