รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

วันที่ 1 ก.ย. 2563 )
 

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

            1.ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  เพศชาย สัญชาตไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านออกเขียนภาษาไทยได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

            2.ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล(ด้านการรับตัวอย่างกิจกรรมชันสูตรโรคสัตว์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท สัญชาตไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 032 919575, 032 919576 ต่อ 200 และ 092 2844077

            กำหนดการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http://vrd-wp.dld.go.thหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี