รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 ก.ย. 2563 )
 

            จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ดังนี้

            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 12,080 บาท มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

            ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0 3273 7175, 0 3273 7177 ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน

          สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุร เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี http://www.dlt.go.th/site/ratchaburiและดำเนินการสอบวันที่ 16 กันยายน 2563

            สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนทางเว็บไซต์http://www.dlt.go.th/site/ratchaburiละบอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี