ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่ประกอบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )
 

           เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่ประกอบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราขบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กันยาน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sridonpai.go.thหรือwwwgprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3224-8174 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี