ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )
 

         นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 41 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะทำการคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี

            จังหวัดราชบุรีดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง โดยกรอกข้อมูลตามแบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำประชาชน อย่างละ 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง และรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (การแต่งกาย เครื่องแบบตามสังกัด ชุดสากล ชุดพระราชทาน) เขียนชื่อ-สกุล ไว้หลังรูปถ่าย โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 15 เล่ม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวน 2 ท่าน แจ้งให้สมาคมฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้อำเภอทุกอำเภอพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างของแต่ละอำเภอส่งให้จังหวัดพิจารณาอย่างน้อยอำเภอละ 1 คน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สป.มท.www.gad.mou.go.th เมนูหลัก "งานประจำ” หัวข้อย่อย "การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี