ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )
 

           การประชุมหารือพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบถึงเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเด่นและดีงามร่วมกันของชาติไทยที่เกี่ยวกับประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราช อธิปไตยเกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นชาติที่มีความแตกต่างจากชาติอื่น เราต้องดำเนินการอนุรักษ์ปกป้อง พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความดีงาม ความรัก หวงแหน ความภาคภูมิใจในอันที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสงบสุข

            แผนการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีแนวทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ดังนี้

            1.ศึกษาเอกลัษณ์ไทย เอกลักษณ์ไทยในปัจจุบันไม่จำกัดอยู่ที่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอกลักษณ์ไทยสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

            2.อนุรักษ์เอกลักษณ์เดิม เอกลักษณ์ที่เป็นเสาหลักของไทย ประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

            3.ส่งเสริมเอกลักษณ์ในบริบทใหม่

            4.สรรคสร้างเอกลักษณ์ที่ใฝ่ฝัน

            5.สร้างเสริมเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่องครบวงจร

            ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการดังนี้

            1.ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

            2.ส่งเสริมวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมการมีวินัย

            3.เผยแพร่ ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติด้วยสื่อที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแนบเนียน โดยให้เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมหรือวิธีการเดิมที่มีอยู่แล้ว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี