รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

วันที่ 15 ก.ย. 2563 )
 

             โรงพยาบาลบางแพ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางแพ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังนี้

            1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จำนวน 1 อัตรา เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ และการบัญชี อัตราค่าจ้างวันละ 390 บาท

            2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท

            3.ตำแหน่ง พนักงานเปล ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จำนวน 1 อัตรา เพศชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท

            4.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท

            กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-21 กันยายน 2563 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ โทร. 0-3238-1148-9 ในวันและเวลาราชการ

            กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแพ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะประกาศผลสอบในวันที่ 28 กันยายน 2563


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี