ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ 1

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )
 

           นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ว่า  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีการเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ 1 ในห้วงวันที่ 15-30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 ภาค 1 รร.สส.ตชด.ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

            ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ สถาบัน และมีความสมัครใจ เป็นที่ยอมรับขององค์กร และมีความเสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบพฤติกรรมจากหน่วยงานของรัฐ และทำการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างภาวะตั้งครรภ์ หรือโรคที่ส่งผลกับการฝึกอบรม และต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน และมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้ในอนาคต หรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจกรรมจิตอาสา กรณีเป็นบุคคลพลเรือน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในทางที่ดี ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลและยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทุ่มเทเสียสละให้กับส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำ ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สามารถเข้ารับการคัดเลือก และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

            ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร ผู้ที่สังกัดหน่วยงานราชการ ติดต่อขอรับเอกสารจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือที่ทำการปกครองจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบด้วย (ยังไม่ต้องติดรูปถ่าย) นำส่งเอกสารการสมัครที่ ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี