ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบ 2)

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )
 

           นายณฤทธิ์  บุญชัย  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำและเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบผลการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กรอบวงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล ) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

            โดยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่เป้าหมาย 89 ตำบล จาก 104 ตำบล โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกร 1,424 ราย จ้างงานระดับตำบล 712 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งน้ำต้นทุนการทำเกษตร มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเข้มแข็งเป็นจุดต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจ้างงานระดับตำบล ดำเนินกิจกรรมจ้างงานระดับตำบล ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบลละ 8 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ระยะเวลาจ้างตุลาคม 2563-กันยายน 2564

            เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และจ้างงานระดับตำบล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 1)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)เกษตรทฤษฎีใหม่ 3)ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 4)การปลูกพืช 5 ระดับ 5)การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

          รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2563 เกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th/ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แรงงาน(จ้างงานระดับตำบล) สามารถตรวจสอบคุณบัติ และสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี