ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
 

          นายมานะ  วัฒนากร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 ตามสัญญาจ้างออกแบบเลขที่ 97/25622 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 กำหนดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 กำหนดปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน

            สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบรายละเอียดตามข้อกำหนดขอบข่ายการว่าจ้าง ข้อที่ 3.2.2(11) กำหนดจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 พื้นที่ชุมชนบ้านโป่งและชุมชนต่อเนื่อง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากส่วนราชการ อปท.องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นยิ่งขึ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี